A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: SKARGI I WNIOSKI

Skargi i Wnioski

SKARGI I WNIOSKI
Szanowni Państwo,
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu uprzejmie informuje o możliwości składania przez Państwa skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez Szpital usług na rzecz pacjenta.

Tryb prowadzonego postępowania w związku z złożoną skargą lub wnioskiem regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. 2002.5.46) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Przedmiotem skargi może być: zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez Szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także Praw Pacjenta.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi lub wnioski wniesione bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej są przekazywane za pośrednictwem Sekretariatu do Dyrektora.
Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi Buro Prawne, które celem rzetelnego rozpatrzenia sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.
Bezpośrednią obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków prowadzi Sekretariat Dyrektora oraz Biuro Prawne.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Prezes Zarządu – Dyrektor NZOZ Szpital Miejski w Zabrzu
Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Miejskiego w Zabrzu lek. med. Dorota Sanocka
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, tel.: 32-277-61-00, sekretariat@szpitalzabrze.pl


Więcej informacji dotyczących praw pacjenta można uzyskać w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

www.bpp.gov.pl

KONTAKT:
Al. Zjednoczenia 25. 01-829 Warszawa
INFOLINIA
800-190-590
Z tel. Komórkowych 022-833-08-85
022-635-59-96

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2 października 2009 Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Panią Krystynę Barbarę Kozłowską.
Do zakresu działania Rzecznika należy:
• prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
• w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;
• opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
• występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
• opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
• współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
• przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
• analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
• wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

Informujemy, że Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego Zastępcy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.00. w siedzibie Oddziału w Katowicach przy ul. Kossutha 13, pokój 204, (II piętro).
Opublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 03.06.2011
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 12 200