A A A K
SmodBIP

Udostępnienie Dokumentacji Medycznej

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O. O.

1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentom, osobom przez nich upoważnionym, a także uprawnionym instytucjom i organom.
2. Ilekroć jest mowa o osobie uprawnionej rozumie się pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobę upoważnioną przez pacjenta.
3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w drodze złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o wydanie dokumentacji medycznej w Dziale Organizacji, Usług Medycznych i Statystyki Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4 według wzoru dostępnego do pobrania na stronie internetowej Szpitala lub w pokoju 1.06 w budynku Dyrekcji (bądź wysłanie przez uprawniony organ pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej z podaniem celu dla jakiego jej wydanie jest niezbędne oraz z pisemną zgodą pacjenta, jeśli taka jest wymagana przepisami prawa). We wniosku osoba uprawniona określa jaki ma być zakres dostępu do dokumentacji (tj. wgląd na miejscu, kopia, odpis, wyciąg, wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji) oraz okres i miejsce hospitalizacji/ wizyty (tj. oddział, Izba Przyjęć, Przychodnia Wielospecjalistyczna).
4. Czas oczekiwania na sporządzenie odpisu bądź kopii dokumentacji medycznej wynosi:
a) do 1 tygodnia, jeżeli świadczeń zdrowotnych udzielano w Przychodni Wielospecjalistycznej
b) do 3 tygodni, jeżeli świadczeń zdrowotnych udzielano w Oddziałach Szpitalnych.
5. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje poprzez wydanie jej osobie uprawnionej bądź wysłanie pocztą wraz z fakturą w formie przesyłki za pobraniem.
6. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. stosownym zarządzeniem zgodnie z ustawą. Opłata ta jest corocznie waloryzowana zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
Wedle ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. maksymalna wysokość opłaty za:
a) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej- nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a);
c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, gdy Szpital będzie prowadził dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a).

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej jest do pobrania na stronie internetowej www.szpitalzabrze.pl w zakładce Strefa Pacjenta→ Dokumenty
lub pod linkiem: Wniosek o wydanie Dokumentacji Medycznej.

Wniosek o wydanie Karty Zabiegów Rehabilitacji

Cennik udostępniania Dokumentacji MedycznejOpublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 17.03.2023
Podpisał: Aleksandra Ćwieląg
Dokument z dnia: 10.03.2023
Dokument oglądany razy: 26 904