A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 20.01.2016 z powodu:
zdublowane strony

Prawa Pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O.
przy ulicy Zamkowej 4 w Zabrzu

I. PRAWA PACJENTA

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
b) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Lekarz/Pielęgniarka (Położna) może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza/pielęgniarki (położnej), jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w pkt. 3, jest bezzasadne.
4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
7. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
9. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom.
10. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 8.
11. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 8 pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
12. W przypadku określonym w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r., poz. 95), pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 8 w pełnym zakresie.
13. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w pkt 8, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
14. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
15. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
16. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w Ustawie o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.
17. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
18. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, z wyjątkami wskazanymi w przepisach prawa.
19. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w pkt 8.
20. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
21. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 20. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
22. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
23. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w pkt. 20-22, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
24. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
25. Pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogła być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
26. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.
27. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
28. Pacjent ma prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez:
a) wgląd, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
29. Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza określonych art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
30. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, lub odmowy kontaktu z tymi osobami.
31. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
32. Pacjent przebywający w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o. ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia należy umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
33. Pacjent w przebywający w Szpitalu Miejskim w Zabrzu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
34. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po jego śmierci tkanek, narządów lub komórek lub cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie
35. Pacjent bądź jego przedstawiciel prawny może zastrzec, aby po jego śmierci odstąpiono od sekcji zwłok. Sytuacje, w których wola ta nie może być respektowana są określone w przepisach prawa.
36. Pacjent ma prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, bądź na własne żądanie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania dwóch egzemplarzy karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim.
37. Pacjent, jeżeli uzna, że jego prawa zawarte w Karcie zostały lub są naruszone, może zwrócić się do:
a) Zarządu Spółki
• w formie pisemnej na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze,
• mailowo: e-mail: sekretariat@szpitalzabrze.pl
• osobiście w pierwszy poniedziałek miesiąca (po uprzednim telefonicznym umówieniu- tel. 32 277 61 02);
b) Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o. Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o. pełni Kierownik Oddziału Dermatologii- dr Maria Jeżewska (tel: 32 277 61 75).
39. Pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków:
a) w każdej komórce organizacyjnej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.;
b) w Biurze Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ;
c) do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach;
d) do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;
e) do Rzecznika Praw Pacjenta- Biuro Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie;
40. Pacjent ma prawo do wniesienia roszczeń do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z siedzibą w Katowicach.

II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PRAW PACJENTA

Każde prawo doznaje ograniczeń w określonych okolicznościach. Nie są to więc prawa bezwzględne - za wyjątkiem prawa do godności. Ograniczenia wynikają z ustaw regulujących dane prawo i z konieczności ochrony zdrowia lub życia innych osób lub samego pacjenta. Ograniczenia wynikają z ustaw:
1) ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.82.35.230),
2) ustawa przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 97.75.468),
3) ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 234 poz.1570)

III. OBOWIĄZKI PACJENTA

Udostępniając katalog praw, jesteśmy zobligowani jednocześnie do nałożenia obowiązków. Zobowiązujemy do przestrzegania następujących obowiązków:
1. Przy przyjęciu do szpitala pacjent obowiązany jest okazać odpowiednie dokumenty– dowód osobisty i skierowanie do szpitala z wyłączeniem sytuacji, kiedy nie jest wymagane
2. Pacjent ma obowiązek przebywać w wyznaczonej dla niego sali chorych w czasie wizyt lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych oraz w porze podawania posiłków.
3. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie diagnostyczno- leczniczym.
4. Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę.
5. Pacjentowi nie wolno wychodzić poza obręb Szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów diagnostyczno- leczniczych. Opuszczenie Oddziału należy zgłosić personelowi medycznemu.
6. Pacjent obowiązany jest przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów.
7. Pacjent powinien odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu szpitala, nie zakłócać spokoju innym chorym.
8. Pacjent powinien przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00.
9. Pacjent obowiązany jest dbać o należytą higienę osobistą oraz wygląd swojego otoczenia.
10. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zakazu samodzielnego obsługiwania aparatów urządzeń leczniczych będących własnością szpitala.
11. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu. Za w/w przedmioty zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
12. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających na terenie Szpitala.
13. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala (w przypadku jego zniszczenia naprawia poniesione szkody).
14. W przypadku rażącego naruszenia „ Karty praw i obowiązków pacjenta” pacjent może być wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.
15. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego a pozostał w szpitalu, ponosi koszty pobytu niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
16. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać poza godzinami ciszy nocnej w sposób niestwarzający uciążliwości dla innych pacjentów. Używanie telefonów komórkowych podczas prowadzonych badań diagnostycznych jest zabronione.
17. Pacjent jest zobowiązany do podania w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
18. Pacjent jest zobowiązany nosić opaskę identyfikacyjną podczas całego pobytu w Szpitalu.
19. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 20.01.2016
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 20.01.2016
Dokument oglądany razy: 11 465
Wersja do druku