A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: SKARGI I WNIOSKI

Skargi i Wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Szanowni Państwo,
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu uprzejmie informuje o możliwości składania przez Państwa skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez Szpital usług na rzecz pacjenta.
Tryb prowadzonego postępowania w związku z złożoną skargą lub wnioskiem regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Przedmiotem skargi może być: zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez Szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także Praw Pacjenta.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w tym listownej, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu w siedzibie Spółki Szpital Miejski w Zabrzu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi lub wnioski wniesione bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej są przekazywane za pośrednictwem Sekretariatu do Dyrektora.
Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi Buro Prawne, które celem rzetelnego rozpatrzenia sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.
Bezpośrednią obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków prowadzi:
1. Zarząd Spółki
- w formie pisemnej na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze,
- mailowo: e-mail: sekretariat@szpitalzabrze.pl
- osobiście w pierwszy poniedziałek miesiąca (po uprzednim telefonicznym umówieniu - tel. 32 277 61 02);
2. Biuro Prawne
3. Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o.
4. Funkcję Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o. pełni Kierownik Oddziału Dermatologii - dr Maria Jeżewska (tel: 32 277 61 75).
5. W każdej komórce organizacyjnej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.;
6. W Biurze Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ;
7. Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach;
8. Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;
9. Do Rzecznika Praw Pacjenta - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie;
10. Pacjent ma prawo do wniesienia roszczeń do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z siedzibą w Katowicach.Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 26.01.2016
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 25.01.2016
Dokument oglądany razy: 11 015